VDU Botanikos sodas

2019 06 25_Rosa ‘Lady of Shalott’ (3)