VDU Botanikos sodas

10
spalio

VDU Botanikos sodo mokslininkė – naujos sudėties Nacionalinės sveikatos taryboje 

VDU Botanikos sodo mokslininkai savo ekspertinėmis žiniomis prisideda prie valstybei svarbių sprendimų formavimo bei svarbių krypčių įgyvendinimo, atliepiant tiek nacionalinius, tiek tarptautinius iššūkius.

 

Laikinai einanti Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkės pareigas

2021 m. rugsėjo 30 d.  Lietuvos Respublikos Seimas sudarė naujos sudėties Nacionalinę sveikatos tarybą ir pavedė laikinai, iki nuolatinio Tarybos pirmininko paskyrimo, Tarybos pirmininko pareigas eiti Lietuvos Respublikos sveikatos nusipelniusiai darbuotojai, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėjai, vyresn. mokslo darbuotojai, prof. habil. dr. Onai Ragažinskienei.

 

Nacionalinė sveikatos taryba – tai LR Seimui atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija: ji sudaroma 4 metų kadencijai ir veikia pagal LR Seimo patvirtintus Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatus. Ją sudaro 15 narių, atstovaujančių 3 savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybas, 6 mokslo ir studijų institucijas, mokslines organizacijas ir draugijas, 3 asociacijas, dirbančias sveikatinimo srityje, 3 mokslo ir studijų institucijas, rengiančias sveikatos priežiūros specialistus.

Šios tarybos misija – stebėti visuomenės sveikatos pokyčius, aiškintis tų pokyčių priežastis ir, vadovaujantis moksliniais įrodymais bei tarptautinių sveikatos organizacijų rekomendacijomis, teikti pasiūlymus situacijai gerinti.

 

Taryba teikia išvadas ir pasiūlymus  LR Seimui dėl įstatymų projektų, kitų teisės aktų projektų, reglamentuojančių sveikatos priežiūrą, teikia nuomonę Seimui, prezidentui, Vyriausybei, ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms, savivaldybių institucijoms valstybinės sveikatos politikos klausimais, telkia asociacijas viešoms diskusijoms svarbiausiais sveikatos politikos ir strategijos tobulinimo bei jų įgyvendinimo klausimais.

 

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. birželio 17 d. patvirtino naujus Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatus, kuriais patobulino Tarybos sudarymo tvarką, funkcijas, teises, finansavimą. Atsirado ir naujos Nacionalinės sveikatos tarybos funkcijos – skleisti visuomenei informaciją apie vykdomą veiklą, organizuoti diskusijas sveikatos klausimais, sudaryti ekspertų komisijas ir darbo grupes šios Tarybos funkcijoms įgyvendinti.

 

Dirba prie invazinių rūšių, genetinių išteklių ir turizmo klausimų

Į Invazinių rūšių kontrolės tarybos prie LR Aplinkos ministerijos sudėtį įtrauktas ir VDU Botanikos sodo Ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovas dr. Arūnas Balsevičius bei vyresnysis botaninių kolekcijų kuratorius Kęstutis Obelevičius (kaip pavaduojantis atstovas). Invazinių rūšių kontrolės taryba yra Aplinkos ministerijos patariamoji institucija, padedanti nustatyti invazinių rūšių prevencijos ir valdymo priemones, jos užduotis – padėti Aplinkos ministerijai formuoti valstybės politiką invazinių rūšių valdymo ir kontrolės srityje, taip pat informuoti visuomenę apie invazinių rūšių plitimą ir daromą žalą bei galimus naikinimo būdus.

Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos prie Aplinkos ministerijos narė yra VDU Botanikos sodo mokslininkė dr. Laima Česonienė, o Botanikos sodo vadovas, dr. Nerijus Jurkonis, prisideda savo žiniomis bei patirtimi kaip Turizmo tarybos narys prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.

2021 10 10