VDU Botanikos sodas

22
liepos, 2021

Vaistažolininkystės plėtra Lietuvoje

Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos nurodymus atkreiptas dėmesys į Europos Sąjungos valstybių vyriausybių ir atsakingų mokslo institucijų bendradarbiavimo svarbą gerinant visuomenės sveikatą, vykdant kompleksinę projektinę, mokslinę ir studijų veiklą vaistažolininkystės srityje  Lietuvoje.

1924 m. profesoriaus Kazimiero Grybausko įkurtame Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje (esamose mokslinėse vaistinių augalų kolekcijose iki šiol vykdomi ilgalaikiai kompleksiniai tarpkryptiniai augalų introdukcijos tyrimai.  Šią veiklą ir darbo rezultatus pristato VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė

Mokslininkė pažymi, kad ši kolekcija yra unikali ne tik Baltijos šalyse, bet ir Europoje. Tai mokslinė vaistinių augalų kolekcija, sukurta farmakognostiniu principu, sugrupuota biologiškai veikliųjų junginių, susikaupusių augaluose, pagrindu. Vaistiniai augalai yra kompleksinės, tarpkryptinės nacionalinės ir tarptautinės mokslinės, projektinės ir studijų veiklos objektas.

Nuo 1924 m. iki šiol sprendžiama vaistinių augalų introdukcijos ir racionalaus jų naudojimo problema. Ši problema sprendžiama vykdant įvairias tematikas, kurios priklauso nuo valstybės besikeičiančios politinės – ekonominės būklės; šios įstaigos administracinės veiklos kaitos ir mokslo sektoriaus darbuotojų skaičiaus, jų profesionalumo bei materialinės bazės ir darbo sąlygų – nuo ko priklauso jų darbo rezultatų kiekybė ir kokybė.

Profesorė atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu vykdoma nacionalinė ir tarptautinė kompleksinė projektinė, mokslinė ir studijų veikla, vystant vaistažolininkystės plėtrą Lietuvoje. Nuo  2020 m. rugsėjo 1 d. ruošiami specialistai pagal naują, VDU Gamtos mokslų fakultete vykdomą technologijų mokslų krypties studijų programą Biotechnologija ir farmacinė analizė.

2013 m. VDU mokslininkai akademikas prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška ir  prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė, atstovaudami Lietuvą Europos vaistų agentūros augalinių vaistinių preparatų komiteto (EMA HMPC) posėdyje, pristatė pranešimą apie vaistinių augalų mokslinių tyrimų raidą ir perspektyvių inovatyvių technologijų kūrimą Lietuvoje.

Prof. O. Ragažinskienė pabrėžia šiuolaikinio mokslo žinių sklaidos svarbą, pristatydama kompleksinę ir tarpkryptinę mokslo ir studijų veiklą, kuri atsispindi organizuojamose tarptautinėse mokslinėse konferencijose: Žmogaus ir gamtos sauga (1999 – 2021); 31 – 34 Lietuvos Farmacijos sąjungos kongresuose (2015 – 2021); Biomedicinos srities Farmacijos krypties forumuose BaltPharm Forum (2016; 2019); Farmacijos naujienos (2021) ir specializuotuose seminaruose Mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą (2000 – 2021). Šie mokslininkų, specialistų, studentų renginiai yra ilgametės ir geros bendradarbiavimo praktikos pavyzdys.

Mokslininkė yra įvertinta už šiuos nuopelnus farmacijos mokslui, studijoms ir praktikai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu: jai suteiktas Lietuvos nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo vardas, apdovanota Lietuvos sveikatos darbuotojo garbės ženklu (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 803; 2020-06-08); Lietuvos Farmacijos sąjunga įvertino darbą suteikdama Lietuvos Farmacijos Sąjungos Garbės nario vardą (2020) ir apdovanodama prof. J. F. Volfgango atminimo medaliu (2019).

Mokslo žinių pritaikymas vaistažolininkystės plėtrai kaimo bendruomenėse

Profesorė Ona Ragažinskienė pristatė naują, 2003 metais pradėtą ir iki šiol tęsiamą mokslinės veiklos strategijos kryptį: Mokslas – Inovacijos – Praktika – Verslas.

Pagal šią strategiją, VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių augalų mokslo sektoriaus mokslininkų grupė ir specialistai inicijavo vaistažolininkystės vystymo plėtrą kaimo bendruomenėms įvairiuose Lietuvos etnografiniuose regionuose. Žemaitijoje – Babrunge ir Dzūkijoje – Panaroje įrengtos vaistinių augalų kolekcijos, kurios turi pažintinę-praktinę ir mokslinę-edukacinę reikšmę. Pagal projektų programą vaistinių augalų kolekcijose organizuotuose kursuose, seminaruose, lauko dienose projekto dalyviams suteiktos žinios buvo įvertinamos, įteikiant sertifikatus. Dauguma bendruomenės narių šias žinias taiko savo kasdieninėje praktikoje vaistažolininkystės srityje.

Vienas tokių kompleksinio bendradarbiavimo gerosios praktikos pavyzdžių – projektas „Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant saulės energiją, sklaida švariuose Lietuvos geografiniuose regionuose“.

Šis projektas 2011 – 2015 m. įvykdytas bendradarbiaujant su Aleksandro Stulginskio universiteto (dabar VDU Žemės ūkio akademija) akademiko prof. habil. dr. A. Railos, doc. dr. E. Zvicevičiaus vadovaujama mokslininkų grupe. Vaistinių augalų chemines savybes tyrinėjo VDU Gamtos mokslų fakulteto Instrumentinės analizės atviros prieigos centro mokslininkų grupė, vadovaujama akademiko prof. habil. dr. A. S. Maruškos. VDU Botanikos sodo mokslininkų ir specialistų grupė, vadovaujama O. Ragažinskienės, projekto pradžioje sukūrė Perspektyvių vaistinių augalų auginimo parodomojo lauko bandymo metodiką.

Pagal šią metodiką trijuose Lietuvos etnografiniuose regionuose įrengti vaistinių augalų parodomieji bandymai – tai kompleksinių, tarpkryptinių mokslinių tyrimų ir studijų objektas. Projekto metu vykdyta mokomoji ir praktinė veikla kaimo bendruomenei ir studentams bei doktorantams, organizuojant seminarus apie vaistinių augalų pažinimą, jų biologiškai veikliųjų junginių tyrimus, augalų auginimo ir vaistinės augalinės žaliavos ruošimo bei džiovinimo inovatyvias technologijas. Lauko dienose dalyviai atliko praktinius darbus šios metodikos pagrindu. Be to, atlikti vaistinių augalų ir jų cheminių savybių tyrimai sukurtuose bandymų plotuose.

Dzūkijos nacionaliniame parke, Panaroje, Pilnų namų bendruomenėje, projektų pagrindu nuo 2005 m. įkurtas ir veikia vienas iš šešių pasaulinės reikšmės Reabilitacijos – vaistažolininkystės inovatyvus centras. (Pilnų namų bendruomenės vadovas Laimonas Mituzas; projektų vadovė Rūta Jakubonienė).

Šiame centre vykdoma ir tęsiama ilgametė nepertraukiama projektinė veikla mokslinių duomenų pagrindu: bioįvairovės išsaugojimas ir gausinimas, atsinaujinančių energijos šaltinių (šiuo atveju saulės energijos) panaudojimas, žaliojo kurso vykdymas, socialinės atskirties mažinimas, įtraukiant žmones į prasmingą veiklą – darbo terapiją.

Mokslininkė džiaugiasi, kad su šiuo tyrimo objektu ir mūsų kompleksinio darbo rezultatais susipažino VDU Rektorius akademikas prof. habil. dr. Juozas Augutis ir VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė, atvykę į Pilnų namų bendruomenę Panaroje, Varėnos sav.

Projektinė veikla tęsiama vykdant projektą Vaistažolininkystės raida Suvalkijos etnografiniame regione: nuo XIX amžiaus etnopaveldo dvaruose iki šiuolaikinių inovatyvių vaistinių augalų auginimo ir augalinės žaliavos paruošų technologijų pritaikymo Kidulių bendruomenėje. Projekto partnerinės dalies koordinatorė ir mokymų kursų programos kūrėja bei organizatorė prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė.

Šiuo metu vykdoma vaistažolininkystės mokslo žinių sklaida sudaro realias galimybes susitelkusiems Kidulių kaimo bendruomenės nariams racionaliai vystyti vaistažolininkystę – netradicinę ir aplinkai palankią ūkininkavimo formą, atliepiant į šiuolaikinę prioritetinę žaliojo kurso idėją.

Koks yra mokslininkų – ekspertų darbo indėlis ir jų pasiekimai, dalyvaujant teisėkūros procese ir kuriant Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą? 

Pastaruoju metu buvo atkreiptas dėmesys į Lietuvos mokslininkų darbų reikšmę ir jų dalyvavimo būtinumą teisėkūros procese. Visuomenės sveikatos gerinimo įstatyminiam pagrindimui 2014 metais buvo sukurta ir patvirtinta konsultantų – ekspertų grupė, sudaryta iš mokslo, mokymo institucijų, visuomeninių organizacijų, taip pat ir VDU, kuriam atstovavo akademikas prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška ir prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė.

Ekspertų grupė dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministerijoje organizuojamuose daugkartiniuose posėdžiuose bei dalykinėse diskusijose, seminaruose, pateikdami savo mokslinių darbų rezultatus ir rekomendacijas bei pranešimus ruošiamai darbo tematikai.

Šių darbų pagrindu vykdytas LR Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotas teisėkūros procesas ir parengtas Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (PASP) įstatymas Nr. XIII-2771, LR Seimo patvirtintas 2020 m. sausio 14 d. ir įsigaliojęs nuo 2021 m. sausio 1-osios, kuris integruotas į Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą.

2021 07 22