VDU Botanikos sodas

16
gegužės

Konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2023“: mokslinė ir švietėjiška veikla VDU Botanikos sode

2023 m. gegužės 10–12 dienomis vyko 29-oji tradicinė tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2023“, kurios darbas organizuotas sekcijose ir seminaruose įvairiuose institucijų padaliniuose.

Konferenciją organizuoja: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Mokslų akademija. Konferencijos tikslas –  išanalizuoti tarpusavyje susietas žmogaus saugos ir sveikatos; įvairių inovatyvių tyrimų technologijų vystymo ir aplinkos apsaugos problemas; skelbti naujausias mokslinių tyrimų žinias.

Išleistas recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys „Žmogaus ir gamtos sauga/ Human and Nature Safety 2023“, referuojamas Central & Eastern European Academic Source (EBSCO) duomenų bazėje, kurio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). Leidinio spausdinta versija leidžiama nuo 2000 m., internetinė – nuo 2016 m.

Rinkinyje publikuojami originalūs moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos problemos įvairiose mokslo srityse: tausojančios gamybos ir perdirbimo technologijų, biosistemų inžinerijos, ergonomikos ir profesinės saugos, aplinkos ir sveikatos, bioįvairovės išsaugojimo, ekologijos ir darnios miškininkystės.

Straipsnių rinkinio leidimą kuruoja VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra.

 

Konferencijos dalis, vykusi VDU Botanikos sode

VDU Botanikos sode gegužės 10 d. įvyko šios konferencijos veiklos pradžia sekcijoje „Aplinka ir sveikata“ (vadovai – prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė ir akad. prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška), sekcijos dalyvių skaičius 25

VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja  prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė, sveikindama pranešėjus ir svečius priminė, kad ši konferencija organizuojama kasmet, pavasarį, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis kalbėjo apie šiais metais minimą VDU Botanikos sodo įkūrimo 100-metį, kuris pažymimas ir šioje konferencijoje, sutraukiančioje ne tik mokslininkus, dėstytojus, praktikus, bet ir visų studijų pakopų studentus.

Žodį tarė ir šios konferencijos pagrindinis organizatorius – dr. Gediminas Vasiliauskas (VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra).  Jis pažymėjo, kad šis mokslo renginys pasižymi originalumu, nes jo metu sudarytos galimybės dėstytojų ir studentų bendradarbiavimui moksliniame darbe.

Iš  viso darbo šioje sekcijoje metu buvo perskaityti 4 žodiniai ir 9 stendiniai 33 bendraautorių pranešimai, kurių pavadinimai pateikti šios konferencijos programoje bei mokslinių straipsnių rinkinyje.

 

Aktualios seminaro temos: ne tik mokslininkams, bet ir visuomenei

Po stendinių pranešimų sekė ypatingas seminaras, organizuotas hibridiniu būdu – „Vaistinių (aromatinių) augalų vaidmuo tradiciniu, moksliniu ir taikomuoju aspektu: skirta VDU botanikos sodo 100-mečiui (1923–2023).

Seminarą organizavo VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektorius ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, o jam vadovavo prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė ir prof. habil. dr. Nijolė Savickienė.

Seminaro tikslas – mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų reikšmę žmogaus ir gamtos saugai bei jų racionalų naudojimą.

Seminaras vyko hibridiniu būdu:  26 dalyviai salėje ir dar per 75 – prisijungę nuotoliu.

Pagal nustatytą seminaro darbotvarkę buvo pristatyti 9 pranešimai, sprendžiant vaistinių augalų rūšių įvairovės ir resursų išsaugojimo bei racionalaus jų naudojimo medicinoje, farmacijoje, maisto ir kosmetikos pramonėje bei veterinarijos praktikoje.

Nuspręstą jubiliejinės 30–osios tarptautinės mokslinės konferencijosŽmogaus ir gamtos sauga 2024“ respublikinį mokslinį – praktinį seminarą skirti VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus mokslinės, pedagoginės ir švietėjiškos veiklos 100–čiui.