Lankymo taisyklės

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KAUNO BOTANIKOS SODO LANKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas (toliau – Botanikos sodas) yra Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) akademinis padalinys, atliekantis mokslinius tyrimus, užsiimantis taikomąja veikla, kaupiantis augalų kolekcijas, kuriantis ekspozicijas, atliekantis visuomenės ekologinio švietimo funkcijas ir suteikiantis tyrimų ir praktikos bazę moksleiviams studentams.
 2. Botanikos sodas yra atviras plačiajai visuomenei, jis yra lankomas. Botanikos sodo lankymo tvarką reglamentuoja jo direktoriaus įsakymai, nuostatai, darbo tvarkos ir šios taisyklės.
 3. Botanikos sodo lankymo taisyklės nustato lankymosi Botanikos sode pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką.
 4. Asmenys, kurie lankosi Botanikos sode, privalo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, laukinės augalijos, laukinės gyvūnijos, saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, miškų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tvarką viešose vietose, reikalavimų, bei šių taisyklių reikalavimų.
 5. Botanikos sodo lankymo taisykles tvirtina jo direktorius.

II. BOTANIKOS SODO LANKYMAS

 1. Botanikos sodas lankomas:

6.1. nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. visomis savaitės dienomis nuo 9 val. iki 19 val.;

6.2. nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. pagal iš anksto nustatytą ir VDU Tarybos nutarimu patvirtintą darbo laiką ne sezono metu;

6.3. Botanikos sodas ar atskiros jo dalys administracijos sprendimu gali būti uždaromi, t. y. nepriimti lankytojų: valstybinių švenčių dienomis, fitosanitarinių priemonių taikymo dienomis, organizuojant uždarus renginius ar renginius, kurių organizavimo metu nustatomos kitokios sodo lankymo sąlygos nei reglamentuoja šios taisyklės ir pan. Tokiais atvejais informacija apie planuojamą trumpalaikį sodo lankymo sąlygų pakeitimą privalo būti paskelbta sodo internetinėje svetainėje bei sodo kasose ne vėliau nei savaitė iki planuojamo sodo lankymo apribojimų dienos.

7. Botanikos sodo lankymas yra mokamas, lankymo bilietų kainas nustato VDU Taryba.

III. BOTANIKOS SODO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Botanikos sodo lankytojai turi teisę:

8.1. lankytis Botanikos sode šių taisyklių II skyriuje numatytu laiku;

8.2. kurti laužą (gavus administracijos leidimą) iškylų (piknikų) aikštelėje  ir tik specialiai tam pritaikytose/įrengtose vietose;

8.3. nemokėdami papildomo mokesčio fotografuoti ir filmuoti, jei fotografijos ir vaizdo įrašai bus naudojami asmeniniams tikslams. Komerciniais tikslais fotografuoti ir filmuoti galima tik įsigijus bilietą arba turint administracijos leidimą;

8.4. naudotis papildomomis mokamomis paslaugomis, kurių įkainius nustato VDU Taryba, o šių paslaugų teikimo tvarką nustato sodo administracija.

9. Botanikos sodo lankytojai privalo:

9.1. įsigyti lankymo bilietą ir saugoti jį viso lankymosi Botanikos sode metu;

9.2. saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), tausoti gamtos išteklius;

9.3. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;

9.4. tinkamai naudotis ir palikti sutvarkytą iškylų (piknikų) aikštelę ar kitą poilsio teritoriją ja pasinaudojus;

9.5. ten, kur leidžiama naudoti atvirą ugnį, saugiai elgtis su atvira ugnimi – laužą/ugnį kurti tik specialiai įrengtoje laužavietėje/grilinėje. Nuolat prižiūrėti užkurtą atvirą ugnį, o baigus kūrenti ją užgesinti;

9.6. apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti Botanikos sodo administracijai (tel. +370 37 390033 arba +370 37 295300), policijai arba aplinkos apsaugos inspekcijai;

9.7. vykdyti teisėtus Botanikos sodo darbuotojų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti savo pareigas;

9.8. prižiūrėti kartu esančius vaikus iki 12 metų, užtikrinti vaikų saugumą (ypač prie Botanikos sodo teritorijoje esančių atvirų vandens telkinių, stačių šlaitų, atitinkamais ženklais pažymėtų nuodingų augalų ar dirbančių mechanizmų) ir tinkamą jų elgesį;

9.9. laikytis viešąją tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

IV. BOTANIKOS SODO LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA VEIKLA

 1. Lankytojams draudžiama:

10.1. lankytis Botanikos sode ar jo dalyje, jei įspėjančiais ženklais pažymėta, kad čia vykdomi pavojingi ar galintys pakenkti lankytojų sveikatai darbai ar vyksta uždaras renginys;

10.2. lankytis vaikams iki 12 metų be suaugusiųjų priežiūros, taip pat palikti tokius vaikus Botanikos sode be suaugusiojo priežiūros;

10.3. kurti laužus tam tikslui nepritaikytose/neįrengtose ir nenumatytose vietose, statyti palapines;

10.4. naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes);

10.5. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, augalų etiketes, suolus, stalus, stendus ir kitus infrastruktūros elementus;

10.6. kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus, išrauti ar išsikasti augalus ar jų dalis, skinti žiedus, lapus, šakeles, vaisius;

10.7. gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai;

10.8. naikinti ar žaloti skruzdėlynus;

10.9. naikinti, žaloti, rinkti ar išsinešti, išsivežti miško paklotę;

10.10. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitiems lankytojams turiningai, ramiai praleisti laiką Botanikos sode, o sodo darbuotojams vykdyti savo pareigas;

10.11. kelti pavojų kitų asmenų saugumui;

10.12. Botanikos sodo teritorijoje vestis gyvūną ar jį su savimi turėti. Išimtis – šunys vedliai ir tarnybiniai šunys, vykdantys tarnybines užduotis ar dalyvaujantys pramoginiuose renginiuose;

10.13. važinėti automobiliais (išskyrus atvejus, kai tam duotas specialus, vienkartinis administracijos leidimas užsisakiusiems paslaugas ar vykdomų darbų aptarnavimui);

10.14. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius;

10.15. užkasti Botanikos sode šiukšles, biologiškai skaidžias ir kitokias atliekas;

10.16. deginti sausą žolę, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;

10.17. ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;

10.18. savavališkai įrenginėti sūpuokles, kitus poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius;

10.19. važinėti dviračiais;

10.20. maudytis, žvejoti ir naudoti vandens transporto priemones vandens telkiniuose;

10.21 pučiant stipriam vėjui – vaikščioti, stovėti, sėdėti ar slėptis nuo nepalankių klimato sąlygų po aukštais, dideliais ir senais medžiais.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

 1. Lankymosi Botanikos sode tvarkos kontrolę vykdo Botanikos sodo darbuotojai ir įgalioti atsakingų institucijų pareigūnai.
 2. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Asmenys, padarę žalą Botanikos sodui ar jame esančioms vertybėms, privalo atlyginti padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Kai ta pačia veika pažeidžiami visuomenės interesai ir padaroma žala kitų fizinių ar juridinių asmenų turtui, pažeidimą padarę asmenys privalo atlyginti tiek Botanikos sodui, tiek kitų fizinių ar juridinių asmenų turtui padarytą žalą. Nuostoliai nustatomi bei atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.